Банк Законов
 

Положение Министерства культуры Республики Беларусь от 20 декабря 1996 г. "Палажэнне аб дзяржаўным цэнтры нацыянальных культур"

Архивы

<<<< >>>>

Тест документа по состоянию на май 2008 года

 ПАЛАЖЭННЕ АБ ДЗЯРЖАЎНЫМ ЦЭНТРЫ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

 Зацверджана: Мiнiстр культуры Рэспублiкi Беларусь А.У.Сасноўскi
 20.12.1996
     --------------------------------------------------------+++
     Утратило силу приказом Министерства культуры от 19 ноября
     2007 г. № 271  

   Дзяржаўны цэнтр нацыянальных культур (далей па тэксту - цэнтр)
утвараецца ў адпаведнасцi з Канстытуцыяй Рэспублiкi  Беларусь,
законамi Рэспублiкi Беларусь "Аб нацыянальных меншасцях у Рэспублiцы
Беларусь", "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь", "Канвенцыi аб
забеспячэннi правоў асоб, якiя належаць да нацыянальных меншасцей",
падпiсанай краiнамi Садружнасцi Незалежных Дзяржаў, а таксама згодна
з агульнымi прынцыпамi дзейнасцi дзяржаўных клубных устаноў з мэтай
реалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi Рэспублiкi Беларусь у адносiнах да
нацыянальных меншасцей.
   Дзейнасць цэнтра  будуецца  на  прынцыпах  арыентацыi  на
агульначалавечыя каштоўнасцi, роўнасцi духоўных каштоўнасцей усiх
нацыянальных супольнасцей, даступнасцi, дабравольнасцi, галоснасцi,
апоры на  грамадскую  iнiцыятыву,  абавязковага  ўлiку мясцовых
асаблiвасцей у этнiчным i культурным развiццi, спалучэння розных, не
забароненых заканадаўствам  крынiц  фiнансавання,  дзяржаўных i
грамадскiх асноў кiравання, iндывiдуальнай, групавой i  масавай
работы.

          Асноўныя мэты i задачы цэнтра:

   - удзел у рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi ў сферы адраджэння,
захавання i развiцця культур нацыянальных меншасцей  Рэспублiкi
Беларусь;
   - садзейнiчанне сродкамi культуры гарманiзацыi мiжнацыянальных
i мiждзяржаўных адносiн;
   - стварэнне ўмоў для практычнай рэалiзацыi правоў грамадзян
Беларусi розных  нацыянальнасцей  на  задавальненне  культурных
iнтарэсаў.
   У адпаведнасцi з асноўнымi мэтамi дзейнасцi цэнтр вырашае
задачы:
   - адраджэння i ўкаранення ў быт сучасных пакаленняў абрадаў,
свят, традыцый, маралi, эстэтычных норм, уласцiвых нацыянальным
этнасам Беларусi;
   - вывучэння,  прапаганды  i  папулярызацыi  лепшых  узораў
паэтычнага,    музычнага,    танцавальнага,    выяўленчага,
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва розных нацыянальнасцей Рэспублiкi
Беларусь;
   - стварэння  сумесна з нацыянальнымi культурна-асветнiцкiмi
аб'яднаннямi арганiзацыйных,  фiнансавых,  тэхнiчных  умоў  i
прадстаўлення магчымасцей  iндывiдуальнай  i калектыўнай творчай
дзейнасцi i арганiзацыi вольнага часу асобам розных нацыянальнасцей;
   - каардынацыi, актывiзацыi, удасканалення формаў i метадаў
работы органаў i ўстаноў культуры i мастацтва ў сферы адраджэння,
захавання i развiцця культур нацыянальных меншасцей Беларусi;
   - устанаўлення творчых сувязей i арганiзацыi сумеснай дзейнасцi
з навуковымi  ўстановамi,  якiя  займаюцца пытаннямi культурнай
спадчыны, этнаграфii, фальклору этнасаў Беларусi;
   - пастаяннай  iнфармацыйнай,  метадычнай,  кансультацыйнай
дапамогi нацыянальным   аб'яднанням   Беларусi   ў    iх
культурна-асветнiцкай дзейнасцi;
   - устанаўлення i падтрымкi культурных сувязей з этнiчнымi
радзiмамi нацыянальных меншасцей Беларусi.
   У адпаведнасцi з асноўнымi мэтамi i задачамi, iнтарэсамi асоб i
аб'яднанняў нацыянальных меншасцей Беларусi цэнтр:
   - арганiзуе  курсавую,  гуртковую  работу,  прафесiйныя  i
самадзейныя мастацкiя калектывы, аматарскiя аб'яднаннi;
   - збiрае i распаўсюджвае рэпертуар для нацыянальных мастацкiх
калектываў, iнфармацыю, метадычныя матэрыялы аб нацыянальных святах,
абрадах, традыцыйных рамёствах i промыслах;
   - праводзiць  фестывалi, конкурсы, святы, днi нацыянальных
культур, тэматычныя кiна-, вiдэапаказы, выстаўкi;
   - прымае  ўдзел  у  арганiзацыi  i правядзеннi семiнараў,
канферэнцый па праблемах нацыянальных культур;
   - супрацоўнiчае са сродкамi масавай iнфармацыi, нацыянальнымi
перыядычнымi выданнямi, ажыццяўляе самастойную выдавецкую дзейнасць
па праблемах нацыянальных меншасцей;
   - з'яўляецца метадычным цэнтрам i каардынатарам узаемадзення
ўстаноў культуры i мастацтва з нацыянальнымi аб'яднаннямi, вывучае i
распаўсюджвае вопыт работы, уносiць прапановы па яе ўдасканаленню;
   - аказвае  дапамогу нацыянальным аб'яднанням у правядзеннi
арганiзацыйных мерапрыемстваў;
   - вядзе гаспадарчую i камерцыйную дзейнасць для развiцця i
падтрымкi асноўных напрамкаў дзейнасцi;
   - устанаўлiвае i падтрымлiвае творчыя сувязi, культурныя абмены
з замежнымi краiнамi, арганiзуе спецыялiзаваны турызм.

            Прававы статус цэнтра

   Цэнтр з'яўляецца дзяржаўнай бюджэтнай спецыялiзаванай клубнай
установай, юрыдычнай асобай, мае свае самастойны баланс, пячатку,
разлiковы i iншыя  рахункi  ў  банках.  Цэнтр  ствараецца  па
адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнаму прынцыпу (гарадскi, раённы, абласны,
рэспублiканскi) рашэннем адпаведнага органа кiравання. З  мэтай
рацыянальнага выкарыстання  матэрыяльна-тэхнiчнай,  кадравай  i
фiнансавай базы культуры цэнтр можа ўваходзiць у склад цi ўтварацца
на базе iснуючай цэнтралiзаванай клубнай сiстэмы, цэнтра культуры i
вольнага часу, iншай дзяржаўнай установы або арганiзацыi культуры,
карыстацца паслугамi цэнтралiзаванай бухгалтэрыi.
   Статут цэнтра зацвярджаецца адпаведным органам  дзяржаўнага
кiравання. Цэнтр  карыстаецца правамi i льготамi, устаноўленымi
заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь для  ўстаноў  культуры.  Для
выканання сваiх статутных мэт цэнтр у межах сваёй кампетэнцыi i ў
адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам  можа  здзяйсняць  розныя
юрыдычныя акты, ствараць ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку
прадпрыемствы, творчыя i iншыя фармiраваннi, падтрымлiваць прамыя
мiжнародныя сувязi, уступаць у грамадскiя аб'яднаннi.

       Матэрыяльная база, фiнансава-гаспадарчая
         дзейнасць, улiк i справаздачнасць

   Цэнтр размяшчаецца ў асобным будынку (комплексе будынкаў)  або
памяшканнях, выдзеленых мясцовымi органамi кiравання, арганiзацыямi
i ўстановамi культуры, навучальнымi ўстановамi,  падпрыемствамi,
грамадскiмi аб'яднаннямi на дагаворных умовах.
   Цэнтр карыстаецца маёмасцю, перададзенай на яго баланс або ў
часовае карыстанне  заснавальнiкамi  i iншымi арганiзацыямi або
прыватнымi асобамi.
   Крынiцамi фiнансавання дзейнасцi цэнтра з'яўляюцца бюджэтныя
сродкi, паступленнi за выкананыя работы (паслугi) па дагаворах з
дзяржаўнымi i iншымi прадпрыемствамi, арганiзацыямi, установамi i
грамадзянамi, здачу ў арэнду  памяшканняў,  тэхнiчных  сродкаў,
абсталявання, добраахвотныя  ўзносы  прадпрыемстваў, арганiзацый,
устаноў, прыватных асоб, iншыя, не  забароненыя  заканадаўствам
паступленнi.
   Аператыўны, бухгалтерскi i статыстычны ўлiк i справаздачнасць
ажыццяўляюцца ў адпаведнасцi з iснуючым заканадаўствам.

             Кiраўнiцтва цэнтра

   Цэнтр узначальвае дырэктар, якi прызначаецца загадам органа
культуры з заключэннем кантракта. Прызначэнне дырэктара  цэнтра
ўзгадняецца з  зацiкаўленымi  нацыянальнымi  культурна-асветнымi
аб'яднаннямi. Пры цэнтры ствараецца грамадскi кансультацыйны Савет.
У склад Савета ўваходзяць на добраахвотных пачатках прадстаўнiкi
нацыянальных культурна-асветных аб'яднанняў, органаў  i  ўстаноў
культуры, супрацоўнiкi цэнтра. Палажэнне аб Савеце цэнтра i яго
персанальны склад зацвярджаецца вышэйстаячым органам кiравання.

           Спыненне дзейнасцi цэнтра

   Спыненне дзейнасцi  цэнтра  ажыццяўляецца  ў  форме  яго
рэарганiзацыi або лiквiдацыi па рашэнню заснавальнiка або суда. Пры
рэарганiзацыi цэнтра  яго  правы  i  абавязкi  пераходзяць  да
правапераемнiкаў.
   У выпадку  лiквiдацыi  цэнтра  па  рашэнню  заснавальнiка
прызначаецца лiквiдацыйная камiсiя, якая замяняе кiраўнiчыя органы
цэнтра ў час лiквiдацыi.
   У выпадку лiквiдацыi цэнтра па рашэнню суда лiквiдацыйная
камiсiя прызначаецца судом. Аб пачатку лiквiдацыi цэнтра i тэрмiнах
заяўлення крэдыторамi  прэтэнзiй  робiцца паведамленне ў друку.
Грашовыя сродкi i маёмасць, якiя засталiся пасля задавальнення
патрабаванняў крэдытораў, перадаюцца заснавальнiку. Цэнтр лiчыцца
спынiўшым сваё iснаванне з моманту выключэння з дзяржаўных рэестра i
рэгiстра Рэспублiкi Беларусь.
     --------------------------------------------------------+++-- Навигация --

<<<< >>>>

Архив Белорусского права 2008 на old.BankZakonov.comНовые документы


 

Счетчики

  Рейтинг@Mail.ru

Юмор