Банк Законов
 

Указ Президента Республики Беларусь от 29 января 2007 г. №57 "Аб мерапрыемствах, прысвечаных святкаванню 125-годдзя з дня нараджэння народных паэтаў Беларусi Янкi Купалы i Якуба Коласа"

Архивы

<<<< >>>>

Тест документа по состоянию на май 2008 года

         УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
           29 студзеня 2007 г. № 57

АБ МЕРАПРЫЕМСТВАХ, ПРЫСВЕЧАНЫХ СВЯТКАВАННЮ 125-ГОДДЗЯ
З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ НАРОДНЫХ ПАЭТАЎ БЕЛАРУСІ ЯНКІ КУПАЛЫ
І ЯКУБА КОЛАСА

   У мэтах арганізацыі шырокага святкавання 125-годдзя з дня
нараджэння класікаў беларускай і сусветнай літаратуры народных
паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа пастанаўляю:
   1. Зацвердзіць:
   склад рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта па правядзенню
мерапрыемстваў, прысвечаных 125-годдзю з дня нараджэння народных
паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа (дадаецца);
   план мерапрыемстваў, прысвечаных 125-годдзю з дня нараджэння
народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа (дадаецца).
   2.  Рэспубліканскаму арганізацыйнаму  камітэту  сумесна  з
зацікаўленымі  забяспечыць  рэалізацыю  плана  мерапрыемстваў,
прысвечаных 125-годдзю з дня нараджэння народных паэтаў Беларусі
Янкі Купалы і Якуба Коласа.
   Міністэрствам,  іншым рэспубліканскім  органам  дзяржаўнага
кіравання, мясцовым выканаўчым і распарадчым органам  аказваць
садзейнічанне  рэспубліканскаму  арганізацыйнаму  камітэту  ў
правядзенні названых мерапрыемстваў.
   3.  Фінансаванне арганізацыі і правядзення мерапрыемстваў,
прысвечаных 125-годдзю з дня нараджэння народных паэтаў Беларусі
Янкі  Купалы  і  Якуба Коласа, ажыццяўляць у межах  сродкаў,
прадугледжаных рэспубліканскім і мясцовымі бюджэтамі на правядзенне
цэнтралізаваных мерапрыемстваў.
   4. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь прыняць неабходныя
меры па выкананню дадзенага Указа.
   5. Дадзены Указ уступае ў сілу з дня яго падпісання.
   
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь              А.Лукашэнка

                         ЗАЦВЕРДЖАНА
                         Указ Прэзідэнта
                         Рэспублікі Беларусь
                         29.01.2007 № 57

СКЛАД
рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта па правядзенню
мерапрыемстваў, прысвечаных 125-годдзю з дня нараджэння народных
паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа

Косінец         - Намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі
Аляксандр Мікалаевіч   Беларусь (старшыня рэспубліканскага
             арганізацыйнага камітэта)

Матвейчук        - Міністр культуры (намеснік старшыні
Уладзімір Фёдаравіч    рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта)

Азаронак        - намеснік Старшыні Нацыянальнай дзяржаўнай
Юрый Уладзіміравіч    тэлерадыёкампаніі

Бірукова        - намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкома
Марыя Міхайлаўна

Вечар          - дырэктар установы «Дзяржаўны літаратурны
Сяргей Уладзіміравіч   музей Янкі Купалы»

Гайсёнак        - намеснік Міністра замежных спраў
Віктар Анатольевіч

Гаўрылава        - намеснік Міністра сувязі і інфарматызацыі
Ніна Сямёнаўна

Глаз          - намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкома
Анатолій Ціханавіч

Кавалёва        - намеснік Міністра адукацыі
Таццяна Мікалаеўна

Камароўская       - дырэктар установы «Дзяржаўны літаратурна-
Зінаіда Мікалаеўна    мемарыяльны музей Якуба Коласа»

Каранеўскі       - намеснік генеральнага дырэктара закрытага
Павел Сямёнавіч      акцыянернага таварыства «Сталічнае
             тэлебачанне»

Касабуцкі        - старшыня Маладзечанскага райвыканкома
Сямён Міхайлавіч

Кірычэнка        - намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкома
Пётр Аляксеевіч

Кісель         - старшыня праўлення закрытага акцыянернага
Рыгор Леанідавіч     таварыства «Другі нацыянальны тэлеканал»

Крупец         - першы намеснік старшыні Мінскага
Леанід Фёдаравіч     аблвыканкома

Лапцёнак        - намеснік Міністра інфармацыі
Ігар Мікалаевіч

Магер          - старшыня Лагойскага райвыканкома
Іван Іванавіч

Максімовіч       - дырэктар дзяржаўнай навуковай установы
Валерый Аляксандравіч   «Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы
             Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі»

Нікіценка        - акадэмік-сакратар аддзялення гуманітарных
Пётр Георгіевіч      навук і мастацтваў, акадэмік Нацыянальнай
             акадэміі навук Беларусі

Праляскоўскі      - памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь -
Алег Вітольдавіч     начальнік галоўнага ідэалагічнага
             ўпраўлення Адміністрацыі Прэзідэнта
             Рэспублікі Беларусь

Радзюк         - старшыня Стаўбцоўскага райвыканкома
Ігар Алегавіч

Сівалобава       - начальнік упраўлення сацыяльна-культурнай
Алена Аляксандраўна    сферы Апарату Савета Міністраў Рэспублікі
             Беларусь

Харкавец        - першы намеснік Міністра фінансаў
Андрэй Міхайлавіч

Ціцянкоў        - намеснік старшыні Мінскага гарвыканкома
Міхаіл Сяргеевіч

Цупрык         - намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкома
Леанід Аляксандравіч

Чаргінец        - старшыня Пастаяннай камісіі Савета
Мікалай Іванавіч     Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі
             Беларусь па міжнародных справах і
             нацыянальнай бяспецы, старшыня грамадскага
             аб’яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі»

Южык          - намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкома
Пётр Уладзіміравіч
   
                         ЗАЦВЕРДЖАНА
                         Указ Прэзідэнта
                         Рэспублікі Беларусь
                         29.01.2007 № 57

ПЛАН
мерапрыемстваў, прысвечаных 125-годдзю з дня нараджэння народных
паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа

-----------------------------T-------------T------------------------- 
  Найменне мерапрыемства  ¦Тэрмiны выка-¦ Адказныя за выкананне  
               ¦  нання  ¦             
-----------------------------+-------------+------------------------- 
 Правесцi  ў месцах i ар- на працягу  аблвыканкомы,      
 ганiзацыях, звязаных з жыц-  2007 года  Мiнскi   гарвыканком, 
 цём i творчасцю паэтаў, аб-        Мiнiстэрства  культуры, 
 ласных i раённых цэнтрах,        Мiнiстэрства  адукацыi, 
 гарадах,  iншых  населеных        Мiнiстэрства iнфармацыi, 
 пунктах рэспублiкi святочныя        Нацыянальная  акадэмiя 
 мерапрыемствы,  прысвечаныя        навук     Беларусi, 
 125-годдзю з дня нараджэння        грамадскае  аб'яднанне 
 народных  паэтаў  Беларусi        "Саюз пiсьменнiкаў Бела- 
 Янкi Купалы i Якуба Коласа,        русi"          
 з прыцягненнем да ўдзелу i                    
 iх вядомых дзеячаў лiтарату-                    
 ры i мастацтва, творчай i                    
 навуковай iнтэлiгенцыi рэс-                    
 публiкi                               
                                   
 Стварыць тэматычныя лiтара- на працягу  Мiнiстэрства iнфармацыi, 
 турна-мастацкiя i дакумента-  2007 года  Нацыянальная дзяржаўная 
 льна-публiцыстычныя прагра-        тэлерадыёкампанiя,    
 мы,  прысвечаныя  жыццю i        закрытае акцыянернае та- 
 творчасцi  народных паэтаў        варыства "Другi нацыяна- 
 Беларусi Янкi Купалы i Якуба        льны     тэлеканал", 
 Коласа, забяспечыць запiс ў        закрытае акцыянернае та- 
 тэлетрансляцыю лепшых тэат-        варыства "Сталiчнае тэ- 
 ральных  спектакляў па iх        лебачанне",       
 творах, а таксама асвятленне        Мiнiстэрства культуры  
 ў сродках масавай iнфармацыi                    
 падрыхтоўкi  i правядзення                    
 мерапрыемстваў   дадзенага                    
 плана                                
                                   
 Правесцi:            лiпень,  Мiнскi   аблвыканком, 
                лiстапад  Мiнiстэрства  культуры, 
                2007 г.,  грамадскае  аб'яднанне 
                 чэрвень  "Саюз пiсьменнiкаў Бела- 
                 2007 г.  русi"          
                                   
                                   
  рэспублiканскiя святы па-                    
  эзii, прысвечаныя жыццю i                    
  творчасцi народных паэтаў                    
  Беларусi  Янкi Купалы i                    
  Якуба Коласа;                           
                                   

  у рамках IХ Нацыянальнага                    
  фестывалю беларускай песнi                    
  i паэзii канцэрт з выкары-                    
  станнем твораў беларускiх                    
  кампазiтараў на вершы Янкi                    
  Купалы i Якуба Коласа ў                    
  рэспублiканскую мастацкую                    
  выстаўку                             
                                   
 Правесцi ў Нацыянальнай бi- лiпень-лiста- Мiнiстэрства  культуры, 
 блiятэцы  Беларусi  рэс- пад 2007 г. грамадскае  аб'яднанне 
 публiканскую выстаўку выдан-        "Саюз пiсьменнiкаў Бела- 
 няў твораў Янкi Купалы i        русi"          
 Якуба Коласа                            
                                   
 Правесцi i абласных цэнтрах  лiпень,  аблвыканкомы,      
 ў г. Мiнску ўрачыстыя сходы,  лiстапад  Мiнскi   гарвыканком, 
 прысвечаныя 125-годдзю з дня  2007 г.  Мiнiстэрства  культуры, 
 нараджэння  Янкi Купалы i        Мiнiстэрства  адукацыi, 
 Якуба Коласа, i забяспечыць        Мiнiстэрства iнфармацыi, 
 шырокi удзел у дадзеных ме-        грамадскае  аб'яднанне 
 рапрыемствах беларускiх пi-        "Саюз пiсьменнiкаў Бела- 
 сьменнiкаў,  паэтаў,  кам-        русi",          
 пазiтараў, артыстаў, вучо-        Мiнiстэрства  замежных 
 ных, замежных гасцей            спраў          
                                   
 Правесцi ва ўстановах адука-  верасень  Мiнiстэрства  адукацыi, 
 цыi рэспублiкi паэтычныя чы-  2007 г.  Мiнiстэрства  культуры, 
 таннi, святы паэзii, конкур-        грамадскае  аб'яднанне 
 сы на лепшыя сачыненне i ма-        "Саюз пiсьменнiкаў Бела- 
 люнак, прысвечаныя творчасцi        русi"          
 Янкi Купалы i Якуба Коласа                     
                                   
 Забяспечыць выданне друкава- на працягу  Мiнiстэрства iнфармацыi, 
 най прадукцыi да 125-годдзя  2007 года  Нацыянальная  акадэмiя 
 з дня нараджэння народных        навук     Беларусi, 
 паэтаў Беларусi Янкi Купалы        грамадскае  аб'яднанне 
 i Якуба Коласа               "Саюз пiсьменнiкаў Бела- 
                      русi"          

 Забяспечыць выраб сувенiрнай на працягу  Мiнiстэрства сувязi i i- 
 прадукцыi,    прысвечанай  2007 года  нфарматызацыi,      
 125-годдзю з дня нараджэння        Мiнiстэрства  прамысло- 
 Янкi Купалы i Якуба Коласа         васцi          
                                   
 Правесцi мiжнародную навуко-  верасень  Нацыянальная  акадэмiя 
 ва-практычную  канферэнцыю  2007 г.  навук     Беларусi, 
 "Янка Купала i Якуб Колас у        грамадскае  аб'яднанне 
 сiстэме дзяржаўна-культурных        "Саюз пiсьменнiкаў Бела- 
 i духоўна-эстэтычных прыяры-        русi",          
 тэтаў XXI стагоддзя"            Мiнiстэрства  адукацыi, 
                      Мiнiстэрства  культуры, 
                      Мiнiстэрства  замежных 
                      спраў          
                                   
 Забяспечыць правядзенне ад- на працягу  Мiнiстэрства  замежных 
 паведных урачыстых мерапры-  2007 года  спраў,          
 емстваў, прысвечаных твор-        грамадская  арганiзацыя 
 часцi Янкi Купалы i Якуба        "Беларускае  таварыства 
 Коласа, у замежных установах        дружбы i культурнай су- 
 Рэспублiкi Беларусь            вязi   з   замежнымi 
                      краiнамi",        
                      грамадскае  аб'яднанне 
                      "Саюз пiсьменнiкаў Бела- 
                      русi"          
--------------------------------------------------------------------- -- Навигация --

<<<< >>>>

Архив Белорусского права 2008 на old.BankZakonov.comНовые документы


 

Счетчики

  Рейтинг@Mail.ru

Юмор